A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
Katalog usług - popularność
Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, upływ terminu ważności badań lekarskich).
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu. This service enables a request for the issuance of a copy of a civil status record to be submitted to a selected head of a civil registry office, which will result in the appropriate copy being issued to entitled persons.  

An application containing the data of the Applicant (first name, surname and family name, address of the place of permanent residence or last permanent residence, personal identification number (PESEL) and the justification of the requested change. Documents to be inspected: - ID card or passport.

Zgodnie z regulaminem - nadrzędnym celem przyznawanych stypendiów jest eliminowanie barier edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży. Udzielane wsparcie finansowe ma działać stymulująco na rozwój edukacyjny ww. uczniów i pomagać im w rozwoju ich talentów i zdolności.

In accordance with the regulations - the primary objective of the scholarships is to eliminate educational barriers and satisfy educational needs of gifted children and youth. The financial support granted is to stimulate the educational development of the above mentioned students and help them develop their talents and skills.

1. Application for registration of the voter in the Electoral Register,

2. A photocopy of a valid document confirming the identity of the applicant,

3. Written declaration containing information necessary to be added to the voter register.

4. Documents for inspection: identity document (ID card, passport, residence card, etc.)

Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na zmianę przeznaczenia, sposobu korzystania z obiektu, części obiektu, budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako załącznik do dalszych postępowań administracyjnych Obtaining a permit from the competent monument conservator to change the purpose, use of the object, part of the object, building located in the area entered in the register of monuments as an attachment to further administrative proceedings

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów


Należy również określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin przewidywanego usunięcia z zabytku w/w urządzeń. Wniosek powinie zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

The service allows to submit an application to the voivodeship inspector of monuments for a permit to place technical devices/boards/advertisements and inscriptions on a monument.


The application shall include:
1) name, surname and address or name, official seat and address of the applicant;
2) indication of the monument, taking into account the place of its location;
3) indication of the expected commencement and completion dates for placing technical devices, boards, advertisements and inscriptions on the monument;
4) indication of the expected date of removal from the monument of technical devices, boards, advertisements and inscriptions.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. The service makes it possible to apply to a selected Public Institution for patronage over local and inter-local events.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 uzyskanie opinii zaleceń dla przedmiotu wniosku Obtaining recommendations and opinions for the object of the application
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZYSKANIE POZWOLENIA WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ LUB JAKO ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA/ POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Obtaining permit of the competent monuments conservator to conduct activities or as an appendix to notification/construction permit at the urban and architecture department
Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowany zakres działań dla wykonania prac lub jako wymagany załącznik do zgłoszenia, pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Obtaining permit from the competent conservator of monuments for the proposed scope of activities for the performance of works or as a required attachment to the application building permit at the Department of Town Planning and Architecture
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3) powiadamia właściwego miejscowo: a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

This service makes it possible to submit to a selected Public Institution an application for a permit to organise a mass event.
For the purpose of organising a mass event, the organiser shall, no later than 30 days before the planned start of the event:

1) apply to the authority for a permit to conduct a mass event;
requests the locally competent: district (regional, city) police commander and district (city) fire chief, medical rescue teams dispatcher and national sanitary inspector to issue an opinion on the necessary size of forces and resources needed to secure the mass event, reservations concerning the technical condition of the facility (area) and predicted risks;

3) shall notify the locally competent:
a) the commanding officer of the Border Guard division, in case of a mass event in the border zone,
b) the commanding officer of the field organisational unit of the Military Police, in case of a mass event in the area managed by the organisational units subordinated to, subordinated to or supervised by the Minister of National Defence.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przydział mieszkania komunalnego.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego. The service makes it possible to submit to a selected Public Institution a request for a copy of documents from the company archive.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy Wniosek należy złożyć do: • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, • wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, • dyrektora właściwego miejscowo urzędu morskiego – w stosunku do morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, • wójta, burmistrza lub prezydenta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie inwestora nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również brak na danym terenie miejscowego planu nie może być powodem odmowy, wymaga natomiast taka sytuacja zastosowania specjalnej procedury, z rozprawą administracyjną i oceną wojewody w zakresie zgodności z prawem przygotowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.
uzyskanie pozwolenia na podstawie  wstępnego projektu podziału nieruchomości do pozwoleń uzyskiwanych w Wydziale Geodezji GKK obtaining permit on the basis of preliminary design of property division for permits obtained at the Department of Geodesy GKK

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Żory. W tym celu należy złożyć komplet stosownych dokumentów. Również zmiana we wpisie lub wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych wymaga złożenia stosownej dokumentacji.

Legal entities and natural persons may establish non-public schools and institutions after they have been entered into the register of non-public schools and institutions in the city of Żory. In order to do so, a set of appropriate documents must be submitted. Also a change in entry or deletion from the register of non-public schools and educational institutions requires submission of appropriate documentation.

Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Żory ul. Rynek 9 (parter) tel. 324348110.

Department of Civil Affairs - Register of Population and ID Cards Division Żory ul. Rynek 9 (ground floor) tel. 324348110.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności. The service provides an opportunity to apply to a selected Public Institution for a permit to sell alcoholic beverages. Applications must be submitted 1 month before the planned start of the activity.

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych pracodawcy, który jest przyznawany, jeżeli:
- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle – egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną. 
lub
- młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin: w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej; w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin bezpośrednio u swojego pracodawcy.

Reimbursement of costs of training of juvenile employees to the employer, which is granted if:
- the employer or a person who runs an establishment on behalf of the employer, or a person employed by the employer is qualified to conduct professional preparation of juveniles;

- the juvenile employee completed an apprenticeship and successfully passed:

* in case of the juvenile employed for the purpose of professional preparation with the employer being a craftsman within the meaning of art. 2 of the Law of 22 March 1989 on crafts - journeyman examination before the examination committee of the chamber of crafts.
* in the case of a juvenile employed for professional preparation with an employer who is not a craftsman - a professional examination before a district examination committee. 
or
- the juvenile employee completed an apprenticeship to perform a specific job and passed an examination: in the case of a juvenile employed by an employer who is a craftsman - an examination before an examination committee of the chamber of craftsmen; in the case of a juvenile employed by an employer who is not a craftsman

 – exam directly with their employer.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach. The service provides an opportunity to submit an electronic application to a selected Public Institution for a one-time permit to sell alcoholic beverages, during events organised in the open air or indoors.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego. The service makes it possible to submit to a selected Public Institution a request for a copy of documents from the company archive.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7