A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Edukacja

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych pracodawcy, który jest przyznawany, jeżeli:
- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle – egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną. 
lub
- młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin: w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej; w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin bezpośrednio u swojego pracodawcy.

Reimbursement of costs of training of juvenile employees to the employer, which is granted if:
- the employer or a person who runs an establishment on behalf of the employer, or a person employed by the employer is qualified to conduct professional preparation of juveniles;

- the juvenile employee completed an apprenticeship and successfully passed:

* in case of the juvenile employed for the purpose of professional preparation with the employer being a craftsman within the meaning of art. 2 of the Law of 22 March 1989 on crafts - journeyman examination before the examination committee of the chamber of crafts.
* in the case of a juvenile employed for professional preparation with an employer who is not a craftsman - a professional examination before a district examination committee. 
or
- the juvenile employee completed an apprenticeship to perform a specific job and passed an examination: in the case of a juvenile employed by an employer who is a craftsman - an examination before an examination committee of the chamber of craftsmen; in the case of a juvenile employed by an employer who is not a craftsman

 – exam directly with their employer.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7