A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Edukacja

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych pracodawcy, który jest przyznawany, jeżeli:
- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle – egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
* w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną. 
lub
- młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin: w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej; w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin bezpośrednio u swojego pracodawcy.

Reimbursement of costs of training of juvenile employees to the employer, which is granted if:
- the employer or a person who runs an establishment on behalf of the employer, or a person employed by the employer is qualified to conduct professional preparation of juveniles;

- the juvenile employee completed an apprenticeship and successfully passed:

* in case of the juvenile employed for the purpose of professional preparation with the employer being a craftsman within the meaning of art. 2 of the Law of 22 March 1989 on crafts - journeyman examination before the examination committee of the chamber of crafts.
* in the case of a juvenile employed for professional preparation with an employer who is not a craftsman - a professional examination before a district examination committee. 
or
- the juvenile employee completed an apprenticeship to perform a specific job and passed an examination: in the case of a juvenile employed by an employer who is a craftsman - an examination before an examination committee of the chamber of craftsmen; in the case of a juvenile employed by an employer who is not a craftsman

 – exam directly with their employer.

Zgodnie z regulaminem - nadrzędnym celem przyznawanych stypendiów jest eliminowanie barier edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży. Udzielane wsparcie finansowe ma działać stymulująco na rozwój edukacyjny ww. uczniów i pomagać im w rozwoju ich talentów i zdolności.

In accordance with the regulations - the primary objective of the scholarships is to eliminate educational barriers and satisfy educational needs of gifted children and youth. The financial support granted is to stimulate the educational development of the above mentioned students and help them develop their talents and skills.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Żory. W tym celu należy złożyć komplet stosownych dokumentów. Również zmiana we wpisie lub wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych wymaga złożenia stosownej dokumentacji.

Legal entities and natural persons may establish non-public schools and institutions after they have been entered into the register of non-public schools and institutions in the city of Żory. In order to do so, a set of appropriate documents must be submitted. Also a change in entry or deletion from the register of non-public schools and educational institutions requires submission of appropriate documentation.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7