A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miasta.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający następujące elementy: numery działek, dla których ma być wydane zaświadczenie; wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, ewentualnie mapę orientacyjną. Na mapie obrysować granice działek, dla których ma być wydane zaświadczenie. Dopuszcza się przedkładanie kserokopii map i wydruków z planu miasta udostępnionego na stronie internetowej – adres: www.zory.pl

Opłaty Fees

Opłata skarbowa : 17,00 zł - dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski S.A. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096)

Dodatkowe informacje Additional Information

Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6