A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Urbanistyka i architektura

UZYSKANIE POZWOLENIA WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ LUB JAKO ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA/ POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Obtaining permit of the competent monuments conservator to conduct activities or as an appendix to notification/construction permit at the urban and architecture department
Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na zmianę przeznaczenia, sposobu korzystania z obiektu, części obiektu, budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako załącznik do dalszych postępowań administracyjnych Obtaining a permit from the competent monument conservator to change the purpose, use of the object, part of the object, building located in the area entered in the register of monuments as an attachment to further administrative proceedings
uzyskanie pozwolenia na podstawie  wstępnego projektu podziału nieruchomości do pozwoleń uzyskiwanych w Wydziale Geodezji GKK obtaining permit on the basis of preliminary design of property division for permits obtained at the Department of Geodesy GKK
Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowany zakres działań dla wykonania prac lub jako wymagany załącznik do zgłoszenia, pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Obtaining permit from the competent conservator of monuments for the proposed scope of activities for the performance of works or as a required attachment to the application building permit at the Department of Town Planning and Architecture

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów


Należy również określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin przewidywanego usunięcia z zabytku w/w urządzeń. Wniosek powinie zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

The service allows to submit an application to the voivodeship inspector of monuments for a permit to place technical devices/boards/advertisements and inscriptions on a monument.


The application shall include:
1) name, surname and address or name, official seat and address of the applicant;
2) indication of the monument, taking into account the place of its location;
3) indication of the expected commencement and completion dates for placing technical devices, boards, advertisements and inscriptions on the monument;
4) indication of the expected date of removal from the monument of technical devices, boards, advertisements and inscriptions.
 uzyskanie opinii zaleceń dla przedmiotu wniosku Obtaining recommendations and opinions for the object of the application
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7