A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. The service makes it possible to apply to a selected Public Institution for patronage over local and inter-local events.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3) powiadamia właściwego miejscowo: a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

This service makes it possible to submit to a selected Public Institution an application for a permit to organise a mass event.
For the purpose of organising a mass event, the organiser shall, no later than 30 days before the planned start of the event:

1) apply to the authority for a permit to conduct a mass event;
requests the locally competent: district (regional, city) police commander and district (city) fire chief, medical rescue teams dispatcher and national sanitary inspector to issue an opinion on the necessary size of forces and resources needed to secure the mass event, reservations concerning the technical condition of the facility (area) and predicted risks;

3) shall notify the locally competent:
a) the commanding officer of the Border Guard division, in case of a mass event in the border zone,
b) the commanding officer of the field organisational unit of the Military Police, in case of a mass event in the area managed by the organisational units subordinated to, subordinated to or supervised by the Minister of National Defence.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7