A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną dla osoby od 13 do 18 roku życia - wniosek złożony w formie papierowej.

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Wymagane dokumenty Required Documents

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2.Kolorowa fotografia o wymiarach 35mm × 45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
3.Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
5. Dowód osobisty lub ważny paszport. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierającu fotografię osoby ubiegającej sie o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty Fees

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 luty 2019r.w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje Additional Information

Dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dziecka od 13 do 18 roku życia) zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia 3. certyfikat podpisu osobistego - jeżeli rodzic lub opiekun prawny przy składaniu wniosku wyrazi zgodę na jego zamieszczenie, certyfikat ten będzie aktywny po osiągnięciu przez posiadacza dowodu osobistego, pełnoletności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu dziecka wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, przy czym obecność dziecka przy składaniu wniosku jest wymagana. Dowód osobisty może odebrać rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, lub samo dziecko. Posiadacz dowodu osobistego może odebrać kod umożliwiający odblokowanie certyfikatów - kod PUK - przy odbiorze dowodu osobistego, albo w każdym innym czasie. Ponadto może nadać numery PIN1 i PIN2 przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie oraz w każdym organie gminy.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9