A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną dla osoby od 13 do 18 roku życia - wniosek złożony w formie papierowej.

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Wymagane dokumenty Required Documents

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2.Kolorowa fotografia o wymiarach 35mm × 45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
3.Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
5. Dowód osobisty lub ważny paszport. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierającu fotografię osoby ubiegającej sie o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty Fees

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (j.t.Dz. U. z 2017r., poz. 1464 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 luty 2019r.w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r. poz. 400).

Dodatkowe informacje Additional Information

Dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dziecka od 13 do 18 roku życia) zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia 3. certyfikat podpisu osobistego - jeżeli rodzic lub opiekun prawny przy składaniu wniosku wyrazi zgodę na jego zamieszczenie, certyfikat ten będzie aktywny po osiągnięciu przez posiadacza dowodu osobistego, pełnoletności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu dziecka wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, przy czym obecność dziecka przy składaniu wniosku jest wymagana. Dowód osobisty może odebrać rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, lub samo dziecko. Posiadacz dowodu osobistego może odebrać kod umożliwiający odblokowanie certyfikatów - kod PUK - przy odbiorze dowodu osobistego, albo w każdym innym czasie. Ponadto może nadać numery PIN1 i PIN2 przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie oraz w każdym organie gminy.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6