A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań - szyldy lub reklamy

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Projekt planowanych prac, rysunki, wizualizacje – 2 egz.
2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty Fees

82 ZŁ / za wydanie pozwolenia

Tryb odwoławczy Appeal mode

1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem tutejszego organu odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna Legal basis

art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (dz. u. z 2017r. poz. 1265).

Dodatkowe informacje Additional Information

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5