A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy starający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czas realizacji Lead time

Nie później niż w ciągu miesiąca. Miejsce załatwienia sprawy: W terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający następujące informacje:
1. nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski, Oddział Bielsko-Biała, nr konta: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – część I ust. 36 kol. 9a załącznika do ustawy.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6