A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydawanie kart abonamentowych Strefy Płatnego Parkowania

Kogo dotyczy Who is affected

Posiadacze pojazdów

Czas realizacji Lead time

Do 14 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie karty abonamentowej Strefy Płatnego Parkowania w Żorach zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania i adres oraz nr telefonu,
2. marka i model pojazdu, którym dysponuje wnioskodawca do dla które,
3. numer rejestracyjny pojazdu, którym dysponuje wnioskodawca,
4. oświadczenie wnioskodawcy, że jest użytkownikiem drogi zamieszkałym w obszarze objętym strefą płatnego parkowania i nie ma możliwości parkowania na nieruchomości będącej w jego posiadaniu.
5. podpis wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego,
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy adres zameldowania jest inny niż adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dokumenty do wglądu:
1. Postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Dowód / dowody rejestracyjne pojazdów.

Opłaty Fees

§ 3 ust. 3 uchwały Nr 471/XLV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 marca 2014r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz. 2033) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu,roczna opłata abonamentowa wynosi 30zł

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

§ 3 ust. 3 uchwały Nr 471/XLV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 marca 2014r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz. 2033) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6