A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Do 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający następujące elementy: dotychczasową funkcję obiektu oraz planowaną funkcję obiektu, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym. 3 egzemplarze:
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
-zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi i ew. z odpowiednimi uzgodnieniami oraz opiniami rzeczoznawców;
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej oraz Punkcie Informacyjnym);  · Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
· Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa przyjęcia zgłoszenia jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 ze zm).

Uwagi Comments

- Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. - Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. - Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. - Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: - wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - może spowodować niedopuszczalne: - zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij