A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu transportu drogowego.

Czas realizacji Lead time

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
3. informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
5. określenie rodzaju transportu drogowego,
6. określenie rodzaju i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
7. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust 1 rozporządzenia (WE) nr1071/2009 albo osoby , o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
8. określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki , o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem drogowym lub uprawnionej na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w artb6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione  w art. 5 ust. 2a

7.oświadczenia tych osób o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. .b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze  naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
8. Wykaz pojazdów samochodowych.

Dokumenty do wglądu:
1. Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej.

Opłaty Fees

1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
2. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Uwagi Comments

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony. 2. Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej:9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy. 3. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej– Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij