A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zgłoszenie budowy sieci lub stacji transformatorowej

Kogo dotyczy Who is affected

Inwestor

Czas realizacji Lead time

Przyjęcie zgłoszenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgłoszeniowego budowy.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawiera:
1. Trzy egzemplarze projektu budowlanego lub łącznie: trzy projekty zagospodarowania i trzy projekty architektoniczno - budowlane  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Pełnomocnictwo (jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Opłata skarbowa.

Opłaty Fees

1. Od przyjęcia zgłoszenia   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105,00 zł.  2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na rachunek Urzędu Miasta nr: 97 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski. 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. 4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa przyjęcia zgłoszenie budowy dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt  2) i 3) Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm).

Uwagi Comments

Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w planie miejscowym. Wniosek zgłoszenia budowy i projekty budowlane przygotowuje się w oparciu o zapis z planu miejscowego (wypis i wyrys). Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij