A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpisanie do rejestru wyborców Registration in the electoral register

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne

Czas realizacji

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,
2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
3. pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców.
4. dokumenty do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu i
tp.)

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców służy stronom prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Uwagi

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wiosek o wpisanie do rejestru wyborców. Ponadto do rejestru wyborców wpisywani są na własny wniosek wyborcy: 1. stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały 2. nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy. 3. stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3