Zgłoszenie budowy sieci lub stacji transformatorowej

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Przyjęcie zgłoszenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgłoszeniowego budowy.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawiera:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Pełnomocnictwo (jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Opłata skarbowa (budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty skarbowej).

Opłaty

1. Od przyjęcia zgłoszenia obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: - budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy 1m2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł lecz nie więcej niż 539,00 zł; - innego budynku – 48,00 zł; - studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł; - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości powyżej 1 kilometra – 2.143,00 zł; - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105,00 zł.
2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia budynku o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku,
3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr: 97 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski.
4. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
5. Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
6. Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenie budowy dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 30 ust.1 pkt 1) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a), 2b), 19a) Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm).

Dodatkowe informacje

Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w planie miejscowym. Wniosek zgłoszenia budowy i projekty budowlane przygotowuje się w oparciu o zapis z planu miejscowego (wypis i wyrys).
Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dokumenty do pobrania

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0