A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.

Kogo dotyczy Who is affected

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej - pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

- Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok lub urny ze spopielonymi zwłokami
- akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon
- dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia otrzymania

Podstawa prawna Legal basis

- art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 912 )
- § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866)

Dodatkowe informacje Additional Information

Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. W przypadku zgonu osoby na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6