A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Kogo dotyczy Who is affected

Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców wydaje się osobie, której dane dotyczą lub pełnomocnikowi działającemu z upoważnienia tej osoby.

Czas realizacji Lead time

Generalnie w przypadku bezpośredniego przybycia do Urzędu - Ewidencji Ludności zaświadczenie wydawane jest "od ręki", natomiast w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego do siedmiu dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

- Podanie o wydanie zaświadczenia.
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
- Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika.

Opłaty Fees

17 zł - opłata skarbowa, którą można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna Legal basis

- art 45 ust. 2. ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1382); - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).
- Ustawa o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

Dodatkowe informacje Additional Information

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia od opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wskazuje w jakich sprawach wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5