A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydawanie zezwoleń na urządzenie zjazdu z drogi

Kogo dotyczy Who is affected

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na urządzenie zjazdu z drogi

Czas realizacji Lead time

Termin załatwienia sprawy: Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek (podanie) powinien zawierać: · imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy · określenie inwestycji · określenie włączenia się do ruchu drogowego (nazwa ulicy) · informacja kto będzie wykonawcą robót budowlanych (wskazać firmę lub zaznaczyć, ze roboty będą wykonywane własnymi siłami) Wymagane załączniki: · informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (aktualna i prawomocna „Decyzja o warunkach zabudowy” lub „Opinia urbanistyczna”) · projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją zjazdu – 2 egz. · kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w wysokości 82,00 zł (za wyjątkiem zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783-j.t.).

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna Legal basis

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460-j.t.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23-j.t.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6