A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - wniosek składany w formie elektronicznej

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
2. Kolorowa fotografia wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografię załączamy w formie pliku zawierającego fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35mm x 45 mm. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. W takim przypadku.do wniosku załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono jeden z ww. dokumentów do odbioru dowodu osobistego przedstawia się odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Przy odbiorze dowodu osobistego - dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport posiadacza dowodu osobistego. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
4. Przy odbiorze dowodu osobistego - dowód osobisty lub ważny paszport rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora, jeżeli to on odbiera dowód osobisty.

Opłaty Fees

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 styczeń 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 luty 2019r. w sprawie warsty elektronicznej dowodu osobistego.

Uwagi Comments

Dowód osobisty osoby pełnoletniej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia 3. certyfikat podpisu osobistego - jeżeli osoba przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na jego zamieszczenie 4. przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Dowód osobisty osoby do 13 lat, jak również ubezwłasnowolnionej całkowicie zawiera wartstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certfikat potwierdzenia obecności Dowód osobisty osoby od 13 do 18 lat zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certfikat identyfikacji i uwierzytelnienia 3. certyfikat podpisu osobistego - jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator małoletniego wyraził zgodę na zamieszczenie tego certfikatu, który będzie ważny od daty ukończenia 18 roku życia. Dowód osobisty wydany dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certfikat identyfikacji i uwierzytelnienia Wniosek składany w postaci elektronicznej, opatrzony musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym i jest wnoszony do organu dowolnej gminy. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta nie ukończyła 5 roku życia. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu sobistego,wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. Posiadacz dowodu osobistego może odebrać kod umożliwiający odblokowanie certfikatów - kod PUK - przy odbiorze dowodu osobistego, albo w każdym innym czasie. Ponadto może nadać numery PIN1 i PIN2 przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie oraz w każdym organie gminy.

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij