A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów Issuing permit for placing technical devices/boards/advertisements and inscriptions on a monument

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów
Należy również określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin przewidywanego usunięcia z zabytku w/w urządzeń.

Wniosek powinie zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Czas realizacji

1 miesiąc

Wymagane dokumenty

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty
Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę:
a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem

Opłaty

82 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789, Par.18 Par.7)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm., Art.36, ust.1, pkt.10)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm., Art.1)
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij