A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorcy zamierzającego rozpocząć eksploatację kopaliny

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udzielenie koncesji sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868), dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty Fees

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji w wysokości 616 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 21 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413, telefon 32 43 48 243, e-mail: is@um.zory.pl
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6