A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Ulgi w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą Real estate tax relief for business taxpayers

Kogo dotyczy

Podatnicy- osoby fizyczne i osoby prawe prowadzące działalność gospodarczą za wyjątkiem działalności rolniczej. Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego Należy wskazać rodzaj ulgi o którą wnioskodawca się ubiega (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej bądź umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej). Wskazanie rodzaju pomocy, o którą podatnik się ubiega (nie stanowiąca pomocy publicznej, stanowiąca pomoc publiczną de minimis). Załączniki są wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Udzielenie pomocy przedsiębiorcom z sektora transportu stanowi w każdym przypadku pomoc publiczną de minimis.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Podanie z uzasadnieniem zawierające następujące dane: oznaczenie strony składającej wniosek (Nazwa przedsiębiorcy/stwa, adres, NIP) oraz organu do którego jest wnoszone (Prezydent Miasta Żory) Wymagane załączniki: Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat (w przypadku ulgi o odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej lub podatku na raty). Złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 i 412 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 288 (289)

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

67 a , 67b, 207– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2020r., poz. 1325 ze zm.), Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 23)

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij