A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Organizacja zgromadzeń w trybie uproszczonym

Kogo dotyczy Who is affected

Organizator zgromadzenia publicznego.

Czas realizacji Lead time

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając: 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; 2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia. Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Wymagane dokumenty Required Documents

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego,

Opłaty Fees

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach.

Dodatkowe informacje Additional Information

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia
Zawiadomienia:
- telefoniczne: w dni robocze: 324348111, 324348171, 324348170, w dni wolne od pracy 604145600
- na adres poczty elektronicznej: zko@um.zory.pl

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5