A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Do 14 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający następujące elementy: numery działek, dla których ma być sporządzony wypis i wyrys z planu miejscowego; wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000, ewentualnie mapę orientacyjną. Na mapach obrysować granice działek, dla których ma być sporządzony wypis i wyrys z planu miejscowego. Dopuszcza się przedkładanie kserokopii map i wydruków z planu miasta udostępnionego na stronie internetowej – adres: www.geoportal.zory.pl

Opłaty Fees

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego : od wypisu : - do 5 stron – 30,00 zł - powyżej 5 stron – 50,00 zł od wyrysu : - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł - nie więcej niż – 200,00 zł dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski S.A. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

Dodatkowe informacje Additional Information

Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta. Wraz z otrzymaniem wypisu i wyrysu z planu miejscowego można równocześnie uzyskać informacje o potrzebnych dokumentach w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla konkretnej inwestycji. W takim przypadku należy wpisać we wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego również rodzaj planowanej inwestycji, opisać jej lokalizację i charakterystyczne parametry.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5