A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne posiadające ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Czas realizacji Lead time

W terminie 3 dni po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wydaniu bądź odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy. W przypadku wydania decyzji o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy, Wnioskodawca otrzymuje dokument - międzynarodowe prawo jazdy. W przypadku osobistego odbioru dokumentu wnioskodawca okazuje do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: -Osobiście w siedzibie urzędu. -Poprzez pocztę tradycyjną O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Zdjęcie powinno być:
-kolorowe,
-aktualne ( fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
-wyraźne,
-ostre,
-wykonane na jednolitym jasnym tle,
-w wymiarach: 35 x 45 mm,
-powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
-powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Uwaga!
jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ - dwustronna.
5. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Opłaty Fees

Dokonanie wpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
- w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta

Kwota opłaty:
za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00zł

W przypadku dokonywania wpłaty z własnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat:
- za wydanie prawa jazdy - 35,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679,


Opłata skarbowa:
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej):
- bez ponoszenia dodatkowych kosztów w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory
95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy Appeal mode

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru dokumentu lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory;

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje Additional Information

Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy. Jest ważne na okres 3 lat od dnia wydania prawa jazdy, przy czym ważność ta nie może być dłuższa niż ważność krajowego prawa jazdy.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5