A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Kogo dotyczy Who is affected

brak

Czas realizacji Lead time

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz.U. z 2017r, poz. 201 ze zm.)

Wymagane dokumenty Required Documents

Druk „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” Druki dostępne są w biurze informacji Urzędu Miasta przy ul. Al. Wojska Polskiego 25, bądź w pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze Informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 207 i 210 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2017., poz. 201 ze zm). · Art. 1 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1785). · Uchwała Nr 300/XXIII/16 Rady Miasta Żory z dnia 27.10.2016r. (Dz. Urz. 5495) w sprawie podatku od nieruchomości.

Dodatkowe informacje Additional Information

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5