A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Kogo dotyczy Who is affected

Postępowanie o zameldowanie dotyczy osoby, która nie może dokonać zgłoszenia zameldowania ze względu na wystąpienie przeszkód w zameldowaniu.Postępowanie o wymeldowanie dotyczy osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się w związku z opuszczeniem miejsca pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.

Czas realizacji Lead time

Jeden miesiąc, w przypadkach szczególnie skomplikowanych wymagających postępowania wyjaśniającego 2 miesiące z jednoczesną możliwością przedłużenia postępowania z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty Required Documents

- Wniosek o zameldowanie: Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego wraz z podaniem, w którym należy wskazać datę przybycia do lokalu oraz opis przyczyn uniemożliwiających zameldowanie.
- Wniosek o wymeldowanie.

Wymagane załączniki:
- kserokopia dokumentu potwierdzającego własność lub najem lokalu,
- dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa:10,00 zł - od decyzji administracyjnej (wnoszona od każdej osoby pełnoletniej).Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 31 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

Dodatkowe informacje Additional Information

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu roztrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rostrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Organ we własnym zakresie zbiera materiały dowodowe w sprawie.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5