A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia samodzielności lokali lub wydanie zaświadczenia dotyczącego budynku istniejącego przed 1995r.

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miasta.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający następujące elementy: miejsce położenia i numer działki, na której zlokalizowany jest obiekt, dla którego ma być wydane zaświadczenie o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali. Wniosek sporządzić samodzielnie.
1. 3 egzemplarze uproszczonej dokumentacji technicznej, opracowanej w jednolitej skali, w której zaznacza się lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.Dokumentacja powinna również określać powierzchnie użytkowe planowanych do wyodrębnienia lokali i bilans powierzchni wspólnych.
2. W odniesieniu do obiektów nowych – prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Opłaty Fees

Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – dotyczy wyodrębnienia lokali niemieszkalnych – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych); Nr konta: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 ING Bank Śląski S.A. o/Żory.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 716 z póź. zm.).

Dodatkowe informacje Additional Information

Samodzielnym lokalem może być lokal mieszkalny oraz lokal o innym przeznaczeniu. Lokal może być wyodrębniony wyłącznie w obrębie istniejących ścian, zamknięty drzwiami.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6