A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja na podatek od środków transportowych Declaration on tax on means of transport

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Czas realizacji

Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

Brak

Opłaty

Brak - nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm., Art. 9, ust. 11).
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3