A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – otwarte konkursy ofert

Kogo dotyczy Who is affected

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego - Druk oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert. Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9,II piętro, p. 211 tel: 43-48-119; 43-48-115.

Wymagane dokumenty Required Documents

Oświadczenie do oferty.
Druk oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa – brak.
Inne opłaty – brak.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 3 - 5 oraz art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 688) oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057)

Dodatkowe informacje Additional Information

- Dodatkowo wymagane dokumenty mogą zostać określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert w zależności od rodzaju zadania.
- Szczegółowe warunki konkursu zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert, które zamieszcza się z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która jest powoływana zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 32/43-48-119; 43-48-115
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6