A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie, do 30 dni. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok.407, telefon 4348292 i 4349293

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek – druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków.

Wymagane załączniki:
1. Odpisy z ksiąg wieczystych w przypadku dokonywania zmian dot. właściciela nieruchomości, numeru księgi wieczystej.
2. Wykaz zmian gruntowych, mapa ewidencyjna, karta budynków w przypadku zmiany użytków oraz zakładania rejestru budynku lub jego zmiany,

Opłaty Fees

Bez opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

Art.22-23 Ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.z 2016r. poz.1629) §46 i 47 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz.1034)

Dodatkowe informacje Additional Information

Zmiana danych w operacie ewidencji gruntów na zgłoszenie właściciela dotyczy: zmiany adresu zamieszkania, aktualizacji użytków, zakładania rejestru budynku, właściciela nieruchomości. Z urzędu wprowadza się zmiany dokonywane na podstawie aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, po otrzymaniu tych dokumentów z kancelarii notarialnych, sądów i innych urzędów administracji publicznej.
Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6