A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich opinii

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Brak

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Projekt planowanych działań/ zdjęcia – opcjonalnie, jeśli opinia dotyczy. 2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa - 17 zł

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zmianami)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5