A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Rejestracja pojazdu Registration of the vehicle

Kogo dotyczy

Właściciele pojazdów

Czas realizacji

Pozwolenie czasowe wydawane jest w dniu przybycia do urzędu, natomiast dowód rejestracyjny stały do miesiąca.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.

Wymagane załączniki:

1. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.


2. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; natomiast w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.


3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w przypadku:
- upływu terminu ważności badania technicznego w przedkładanym dowodzie rejestracyjnym,
- rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy ( nie dotyczy pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kiedy potwierdzenie wykonania i termin ważności badania technicznego zostały określone w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie przedstawionym do rejestracji - za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie).


4. Dokumenty do wglądu:
• Dowód własności pojazdu.
• Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeśli są wymagane.
• Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Dodatkowo dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
• dowód odprawy celnej przywozowej , jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
• dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju do końca 2015 roku wymagana jest opłata recyklingowa w wysokości 500 zł wniesiona na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.Dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po 1 stycznia 2016 r. nie ma obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej.

Po opieczętowaniu pieczęcią świadczącą o zarejestrowaniu pojazdu dokumenty zwraca się właścicielowi – w urzędzie pozostają uwierzytelnione kserokopie.

Opłaty

Opłata skarbowa: Brak Inne opłaty:
• 80zł - tablice rejestracyjne (za wyjątkiem rejestracji pojazdu bez zmiany w zakresie właściwości organu rejestrującego (Żory-Żory), jeżeli pojazd posiada „białe” tablice rejestracyjne)
• 12,50zł - znak legalizacyjny na tablice
• 18,50zł – nalepka kontrolna na szybę
• 13,50 - pozwolenie czasowe z urzędu
• 16,50 – pozwolenie czasowe na wniosek
• 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego
• 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
• 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej na szybę,
• 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu przez urząd
• 54,00zł – opłata za dowód rejestracyjny stały
• 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
• 75zł -Karta pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy przy pierwszej rejestracji na terytorium RP

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy zarejestrowania pojazdu wydawana jest decyzja, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni.

Podstawa prawna

- Art. 72-74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, za wyjątkiem dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. W przypadku pojazdu sprowadzomnego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. Rejestracja stała pojazdu poprzedzona jest rejestracją czasową. Właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe, które podlega zwrotowi z chwilą otrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu Na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wnieść opłatę w wysokości 500zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 01.01.2016 r. Nr rachunku NFOŚiGW – BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata recyklingowa dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii: M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy; N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony

Druki do pobrania

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij