A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji Lead time

do 14 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
- Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
- Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy

Opłaty Fees

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm., Art.18, ust.1 Art.18, ust.2)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Dodatkowe informacje Additional Information

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5