A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Kogo dotyczy Who is affected

Brak

Czas realizacji Lead time

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty Required Documents

Osoba ubiegająca się o zaświadczenie o stanie majątkowym zobowiązana jest do wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia.
· Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wydaje się na pisemne żądanie strony Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w biurze obsługi

Opłaty Fees

Opłata skarbowa w formie dowodów wpłaty dołączonych do wniosku.
1. Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.
Podlegające opłacie:
· zaświadczenie – 17,00 zł.
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości:
· zaświadczenie – 21,00 zł.
3. Zaświadczenie o niezaleganiu - zajęcie pasa drogowego - 17,00zł.
Inne opłaty: nie występują

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Podstawa prawna Legal basis

· Art. 306a ustawy z 29 sierpnia 1997r, Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017., poz. 201 ze zm.)
· Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5