A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kogo dotyczy Who is affected

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z art. 6o. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wymagane dokumenty Required Documents

brak

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.2017.201.ze zm)

Dodatkowe informacje Additional Information

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5