A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Ulgi w podatku od nieruchomości osoby fizycznej

Kogo dotyczy Who is affected

Podatnicy

Czas realizacji Lead time

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 201 ze zm.).

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie z uzasadnieniem. Wymagane załączniki: Oświadczenie o stanie majątkowym

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

· 67 a , 207– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz. 201 ze zm), · Art. 18 ust. 1ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1453 ),

Dodatkowe informacje Additional Information

Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5