A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z obiektu znajdującego się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Projekt lub inny rodzaj dokumentacji
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)l ub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty Fees

82 zł /za wydanie pozwolenia/

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem tutejszego organu odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna Legal basis

art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (dz. u. z 2017r. poz. 1265)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5