A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Ulgi w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Kogo dotyczy Who is affected

Podatnicy.
Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego Należy wskazać rodzaj ulgi o którą wnioskodawca się ubiega (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej bądź umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej) Wskazanie rodzaju pomocy, o którą podatnik się ubiega (nie stanowiąca pomocy publiczne, stanowiąca pomoc de minimis) Załączniki są wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis Udzielenie pomocy przedsiębiorcom z sektora transportu oraz z sektora produkcji rolnej stanowi w każdym przypadku pomoc publiczną de minimis.

Czas realizacji Lead time

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie z uzasadnieniem zawierające następujące dane: Oznaczenie strony składającej wniosek (Nazwa przedsiębiorcy/stwa, adres, NIP) oraz organu do którego jest wnoszone (Prezydent Miasta Żory) Wymagane załączniki: Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym występuje o wsparcie oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 288 (289)

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

67 a , 67b, 207– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2017r., poz. 201 ze zm.), Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1453)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5