A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju osoba, której akt dotyczy.

Czas realizacji

Wpisanie aktów zagranicznych sporządza się bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do miesiąca od chwili złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy oraz krótką informację o wpisywanym akcie (kogo dotyczy, gdzie sporządzony itp.) Druk wniosku jest do pobrania na stronie internetowej oraz w punktach obsługi klienta każdego z budynków Urzędu Wymagane załączniki: - oryginał odpisu aktu sporządzony za granicą lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd zagraniczny który wydał dokument, - urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski (dokonane przez konsula lub tłumacza przysięgłego)

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł, Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Podstawa prawna

Art.104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.).

Uwagi

Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3