A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (sprządzanie testamentów)

Kogo dotyczy Who is affected

Spadkodawcy i świadkowie

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie, w dniu złożenia oświadczenia Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Za sporządzenie testamentu pobiera się opłatę w wysokości 22 zł Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się Urzędu Miasta Żory, Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25 nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

Art. 951 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz.93 z 1964r. ze zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność dwóch pełnoletnich świadków. 1. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu: - kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, - niewidomy, głuchy lub niemy, - kto nie umie czytać lub pisać, - kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament, - skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6