A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną dla osoby pełnoletniej - wniosek złożony w formie papierowej

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Wymagane dokumenty Required Documents

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2.Kolorowa fotografia o wymiarach 35mm × 45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3.Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą dołączyć fotografię przedstawiające je w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
5. Dowód osobisty lub ważny paszport. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierającu fotografię osoby ubiegającej sie o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty Fees

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 luty 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Uwagi Comments

Dowód osobisty osoby pełnoletniej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych zawiera warstwę elektroniczną, w której zamieszczono: 1. certyfikat potwierdzenia obecności 2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia 3. certyfikat podpisu osobistego - jeżeli osoba przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na jego zamieszczenie 4. przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osobiście. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoba ubezwłasnowolniona całkowice) lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba ubezwłasnowolniona częściowo) ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa opiekun prawny lub kurator, przy czym obecność tej osoby jest wymagana. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Posiadacz dowodu osobistego może odebrać kod umożliwiający odblokowanie certfikatów - kod PUK - przy odbiorze dowodu osobistego, albo w każdym innym czasie. Ponadto może nadać numery PIN1 i PIN2 przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie oraz w każdym organie gminy. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy: - wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy; - wnioskodawca, który złożył już wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, a nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij