A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Information on real estate and buildings

Kogo dotyczy

Osób fizycznych będących:

1) właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.

2) użytkownikami wieczystymi gruntów.

3) posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz.U. z 2020r, poz. 1325 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Druk IN1- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Załącznik ZIN1 - dane o nieruchomościach, które podlegają opodatkowaniu. Załącznik ZIN2 - dane o nieruchomościach, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Załącznik ZIN3 - w przypadku, gdy nieruchomość jest w posiadaniu dwóch lub więcej osób. 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze Informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 207 i 210 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2020., poz. 1325 ze zm). · Art. 1 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1170).

E-formularz

Druki do pobrania

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij