A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby chcące wstąpić w związek małżeński

Czas realizacji Lead time

przygotowanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i ustalenie terminu zawarcia związku małżeńskiego następuje w chwili zgłoszenia się do Urzędu osób zainteresowanych. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127

Wymagane dokumenty Required Documents

Dokumenty od wnioskodawcy:
- Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: dowód osobisty lub paszport;
- pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
- zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku (wymagany wiek dla mężczyzny i kobiety - 18 lat).

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem (państwa, którego jest obywatelem) może zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
4) dokument tożsamości.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach: - bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 89 Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub o odmowie wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Żorach z wnioskiem o rozpatrzenie zaistniałej sytuacji

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ), Art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 682),

Dodatkowe informacje Additional Information

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc od złożenia dokumentów w USC i podpisania zapewniania o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jednakże ważne względy mogą spowodować zezwolenie na zawarcie małżeństwa w terminie wcześniejszym. Uznanie, czy zachodzą ważne względy, pozostawione zostało Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ( w dniu ślubu), wymagana jest obecność dwóch pełnoletnich świadków. Świadkowie oraz osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5