A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Deklaracja na podatek rolny

Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.

Kogo dotyczy Who is affected

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czas realizacji Lead time

Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru

Wymagane dokumenty Required Documents

Wypełniony formularz deklaracji DR-1
Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości,
a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).
Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa
o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak opłat

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

E-formularz E-Form

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5