A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorcy starający się o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający następujące informacje: 1
. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie rodzaju i zakresu przewozów na potrzeby własne,
5. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4.
2. Wykaz pojazdów samochodowych.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia.

Opłaty Fees

Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. 2013. 916).

Tryb odwoławczy Appeal mode

Zażalenie zgodnie z treścią art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 ze zm.)

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414)

Dodatkowe informacje Additional Information

Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.
Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6