A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Kogo dotyczy Who is affected

Właścicieli pojazdu

Czas realizacji Lead time

W dniu przybycia do urzędu.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
Wymagane załączniki:
- Dowód rejestracyjny – do depozytu.
- Tablice rejestracyjne – do depozytu.

Dokumenty do wglądu: Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Opłaty Fees

Opłaty skarbowej: brak
Inne opłaty: 80 zł – w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:
- 4 zł - od 3 do 12 miesiąca
- 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna Legal basis

- Art. 78a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018r. poz. 1990 tj.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r. Nr 285 poz. 2856 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1088)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2. ciągniki samochodowe;
3. pojazdy specjalne;
4. autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofania z ruchu. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5