A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Notification of an installation the emission of which does not require a permit, which may have a negative impact on the environment due to the introduction of gases or dust into the air

Kogo dotyczy

Prowadzący instalację, której eksploatacja wymaga zgłoszenia. Obowiązku dokonania zgłoszenia instalacji należy dopełnić przed rozpoczęciem jej eksploatacji.  

Czas realizacji

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie prowadzącego instalację zgodne z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia lub dokonania ponownego zgłoszenia: 120 PLN. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Inne opłaty: nie występują

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dodatkowe informacje

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3