A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Licences for emptying of waste tanks and transport of liquid waste

Kogo dotyczy

Ubiegającego się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów,
5) propozycje zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6) określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
7) określenie lokalizacji stacji zlewnej

Wymagane załączniki:
1) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
2) Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
3) Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
4) Dokumenty, opatrzone przez wnioskodawcę klauzulą „za zgodność z oryginałem”, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
5) Inne dokumenty wynikające z uchwały nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6) Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
7) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 107,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część III ust. 42, kol. 3 załącznika do ustawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3