A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy Conclusion of a religious marriage with civil effects, the so-called concordat wedding

Kogo dotyczy

Osoby chcące zawrzeć wiązek małżeński w trybie konkordatowym

Czas realizacji

Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy i osoby z którą zamierza wnioskodawca zawrzeć związek małżeński.
Ponadto:
- Do wglądu dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: dowód osobisty lub paszport;
- pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
- zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku (wymagany wiek dla mężczyzny i kobiety - 18 lat);
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem (państwa, którego jest obywatelem) może zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
4) dokument tożsamości.

Opłaty

Opłata skarbowa: Opłatę skarbową w wysokości 84 zł uiszcza się na konto tego Urzędu Miasta, na terenie, którego zawarty będzie związek małżeński. W przypadku gdy związek małżeński zawarty będzie na ternie Żor, opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.), Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1359).)

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński aby otrzymać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu ww zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego do którego zwrócą się osoby wstępujące w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3